Grønne tak

I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

Hva er grønne tak?

Grønne tak er tak som helt eller delvis er dekket av vegetasjon, og er anerkjent som et middel til økologisk kompensasjon. Ved å utforme grønne tak, dannes det verdifulle, alternative leveområder for planteliv som gjør det mulig å utnytte tilgjengelige boarealer. Grønne tak kan hovedsakelig deles opp i tre ulike typer; ekstensive, intensive og semi-intensive.

 

Fordeler med grønne tak

  • Taket forbruker og forsinker nedbøren slik at regnflom i urbane områder reduseres
  • Fordampningen fra grønne tak vil redusere kjølebehovet i bygningen om sommeren
  • Vegetasjonen på grønne tak filtrerer bort og samler opp forurensning i luften
  • Taket gir nye leveområder og øker områdets biologiske mangfold
  • Motvirker “varmeøy-effekten” i byområder
  • Gir nytt areal til nytteplanter, som urter, grønnsaker, bær m.v.
  • Kan være egnet for opphold og rekreasjon for mennesker – og de er vakre

 

Ekstensive grønne tak/sedumtak

Grønne tak med ekstensive plantesystemer består hovedsakelig av lavtvoksende og selvforsørgende planter, og kan være rene sedumtak eller en blanding av sedum, urter og gress. På flate tak med 0° – 5° fall, legges det et drenerende sjikt på takbelegget som bidrar til å ta opp overflødig vann som plantene selv ikke klarer å ta opp. For tak med større fall, kan dette sløyfes, da det overflødige vannet vil renne av. Over sjiktet legges en vannabsorberende filt som underlag for sedum. Filten hindrer at finpartikler havner i dreneringen, slik at det på lang sikt sikres et fungerende dreneringssystem.

Ekstensive grønne tak er lette tak som kun tåler begrenset trafikk, og bør derfor begrenses til vedlikehold og inspeksjon. Byggehøyden er kun ca. 30-90 mm, og vekten ca. 35-50 kg/m² i tørr tilstand og ca. 50-90 kg/m² i vannmettet tilstand.

 

Ekstensive grønne tak

 

Intensive grønne tak / takhager

De intensive grønne takene er tunge og skal tåle menneskelig opphold og ferdsel. Tykkelsen på vekstlaget tilpasses et behov for stauder, busker og trær, og kan bestå av alle de elementene som brukes i en vanlig hage som ligger på bakkenivå. Her kan det også opparbeides rekreasjonsområder med sittegrupper og gangstier.

Typisk vektlagstykkelse er 150-400 mm, og vekten kan variere mellom 200-1000 kg/m² i vannmettet tilstand. Bærekonstruksjonen må derfor dimensjoneres for den ekstra vekten som intensive grønne tak gir. Det er ikke mulig å anlegge intensivt grønt tak på eksisterende tak uten at konstruksjonen forsterkes.

 

Intensive grønne tak

 

Semi-intensive grønne tak

Semi-intensive grønne tak er en mellomting mellom ekstensivt og intensivt tak. De har en byggehøyde på ca. 120-250 mm og veier 120-200 kg/m² i vannmettet tilstand. Semi-intensive grønne tak kan utformes slik at de er beregnet for opphold av mennesker.

 

Semi-intensive grønne tak

 

Hybride tak

Hybride tak kan inneholde alle de tre forannevnte typer av grønne tak, med forskjellige vekstlagstykkelser og arter. Man utnytter takets bæreevne ved at planter og trær med tykke og tunge vekstlag plasseres over bærende vegger og søyler.

 

hybride_tak

 

Finn din lokale takentreprenør, eller ta kontakt med oss i Takringen AS.