Grønne tak

Vi har lang tradisjon med grønne tak i Norge i form av torv på skråtak. I de senere år har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse, på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

Hva er grønne tak?

Grønne tak er tak som helt eller delvis er dekket av vegetasjon. De deles i tre hovedtyper: ekstensive, intensive og semi-intensive.

 

Fordeler med grønne tak

  • Taket forbruker og forsinker nedbøren slik at regnflom i urbane områder reduseres.
  • Fordampningen fra grønne tak vil redusere kjølebehovet i bygningen om sommeren.
  • Vegetasjonen på grønne tak filtrerer bort og samler opp forurensning i luften.
  • Grønne tak gir nye leveområder og øker områdets biologiske mangfold.
  • Motvirker «varmeøy-efekten» i byområder.
  • Grønne tak gir nytt areal til nytteplanter, som urter, grønnsaker, bær m.v.
  • Grønne tak kan være egnet for opphold og rekreasjon for mennesker, og de er vakre.

 

Ekstensive grønne tak / sedumtak

Disse kan være rene sedumtak eller en blanding av sedum, urter og gress. På flate tak med fall 0° – 5° legges det et drenerende sjikt på takbelegget, som ved større fall kan sløyfes, og oppå dette en vannabsorberende filt som underlag for sedum.

Sedumtak er lette tak som tåler begrenset trafikk. Byggehøyden er kun ca. 30-90 mm, og vekten ca. 35-50 kg/m² i tørr tilstand og ca. 50-90 kg/m² i vannmettet tilstand.

 

Ekstensive grønne tak

 

Intensive grønne tak / takhager

De intensive grønne takene er tunge og skal tåle menneskelig opphold og ferdsel. Tykkelsen på vekstlaget tilpasses behovet for stauder, busker og trær. Typisk vektlagstykkelse er 150-400 mm og vekten kan variere mellom 200-1000 kg/m² i vannmettet tilstand. Bærekonstruksjonen må derfor dimensjoneres for den ekstra vekten som intensive grønne tak gir. Det er ikke mulig å anlegge intensivt grønt tak på eksisterende tak uten at konstruksjonen forsterkes.

 

Intensive grønne tak

 

Semi-intensive grønne tak

Semi-intensive grønne tak er en mellomting mellom ekstensivt og intensivt tak. De har en byggehøyde på ca. 120-250 mm og veier 120-200 kg/m² i vannmettet tilstand. Semi-intensive grønne tak kan utformes slik at de er beregnet for opphold av mennesker.

 

Semi-intensive grønne tak

 

Hybride tak

Hybride tak kan inneholde de forannevnte typer grønne tak. Man utnytter takets bæreevne ved at tykke og tunge vekstlag plasseres over bærende vegger og søyler.

 

hybride_tak